torek, 27. 11. 2018 // Tuesday, 27th November 2018

ob 16.30, MSUM

Vstop prost/Free Entrance

 

Izbral in uredil/Selected and Edited by: Rok Vevar

Urednica zbirke/Editor of Series: Amelia Kraigher

Urednik/Editor: Gregor Moder

izdajatelji/Publishers: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Nomad Dance Academy Slovenia, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Uredniška pomoč/Editorial Assistance: Iztok Ilc, Jasmina Založnik

Avtorja spremnih besedil/Authors of Introduction: Rok Vevar, Aldo Milohnić

Jezikovni pregled/Proofreading: Iztok Ilc

Oblikovanje in prelom/Graphic Design and DTP: Ajdin Bašić, Iztok Kham

za založbo/for the Publisher: Janez Janša (Maska) Dragana Alfirević (NDA Slovenija) Marko Repnik (JSKD)

Izdajo knjige je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Izšlo s pomočjo Mestne občine Ljubljana. Sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa v okviru DANCE ON PASS ON DREAM ON. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni nujno tudi podporo njeni vsebini, saj le-ta odraža samo mnenja in stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij iz tega dokumenta. / With the support of the Creative Europe programme of the European Union within the frame of DANCE ON PASS ON DREAM ON. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Dogodek so omogočili/Event Enabled by:

V knjigi DAN, NOČ + ČLOVEK = RITEM: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918−1960 (Maska Ljubljana, Nomad Dance Academy Slovenija, JSKD, 2018) so zbrani teoretski, zgodovinski in kritiški članki o sodobnem plesu, modernem baletu in plesni kulturi, ki so bili v domačem periodičnem tisku objavljeni med obema vojnama in poldrugem desetletju po zaključku druge. Raziskava za antologijo je pokazala, kako obsežna in živa je bila domača publicistična produkcija in kako izjemno je bilo zanimanje za tovrstno umetnost in njeno kulturo v obdobju obeh monarhij in prve socialistične Jugoslavije. Antologija prve domače publicistične prispevke s področja zgodovine in teorije sodobnega plesa in modernega baleta predstavi v sklopih, v katere so razvrščeni prvi poskusi refleksije domače plesne zgodovine (Rado Kregar), vizionarske teoretizacije sodobnega plesa v krogih domačih zgodovinskih avantgard, natančneje, konstruktivistov in tankovcev (Ferdo Delak, Avgust Černigoj), teorije sodobnega plesa in modernega telesa v krogih mladinskega krščansko-socialnega gibanja, t. i. križarjev (Franjo Čibej, Pino Mlakar) ter kulturne zgodovine klasične in moderne plesne umetnosti (Kristina Vrhovec – Brenk). Sledijo kritiški in esejistični prispevki, ki popisujejo in kritiško motrijo plesno delo protagonistov sodobnega plesa in modernega baleta (Lidija Wisiak in Vaclav Vlček, Rut Vavpotič, Meta Vidmar, Katja Delak, Pia in Pino Mlakar, Marta Paulin – Brina) takratnega slovenskega kulturnega prostora, ki je od svojih začetkov izrazito medkulturen in mednaroden. Poglavje Doba plesa in telesa je ozek izbor sicer nepreglednega korpusa plesno-kulturne publicistike med obema vojnama in si prizadeva bralcu predstaviti predvsem širino njenega spektra. Knjigo zaključuje poglavje Vrag na vasi – ples v Sloveniji 1946−1960, v katerem je pretežno z zapiski Pie in Pina Mlakarja dokumentiran poskus institucionalizacije moderne plesne umetnosti v okviru baleta SNG v Ljubljani in vzpostavitve kulturnega projekta novega jugoslovanskega baleta. V nevrotičnem obdobju razvoja jugoslovanske socialistične izjeme, ki je tudi na področju umetnosti in kulture rapidno spreminjal svoje možne smeri, se je to ob sklenitvi 50. let zaradi različnih razlogov izkazovalo kot vse bolj nemogoč projekt, o čemer pričata dva članka Ksenije Hribar v Epilogu. Publicistične dokumente, ki so zbrani v Antologiji, kontekstualizirajo izvirni članki Roka Vevarja (urednik) in dr. Alda Milohnića, jezikovno je knjigo uredil Iztok Ilc, asistentka urednika pa je bila Jasmina Založnik. Tej antologiji bo sledil drugi del, v katerem bodo dokumentirane težnje sodobnoplesne publicistike med letoma 1960 in 1999, ko sodobni ples začne odločno predstavljati vzporednico domači institucionalni kulturni mreži.